Lidzvertiba.1s.lv

Lidzvertiba.1s.lv

 Latviski По русский In English

Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu


APSTIPRINĀTS ar Tukuma novada Domes 25.09.2014. lēmumu (prot. Nr.11, 9.§.) NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS ar Tukuma novada Domes 25.09.2014. lēmumu (prot. Nr.11, 9.§.)

 

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nevalstiska organizācija šī nolikuma izpratnē ir organizācija – biedrība vai nodibinājums, arī fonds, kura darbību nosaka Biedrību un nodibinājumu likums.

2. Nolikums nosaka naudas balvu piešķiršanas mērķi, uzdevumus, naudas balvu nominācijas, to piešķiršanas kārtību un apmēru, ko Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) piešķir Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – Tukuma NVO) un to biedriem par izciliem sasniegumiem demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā, aktīvas vietējās sabiedrības veidošanā.

3. Naudas balvas pretendents ir Tukuma NVO, kuras juridiskā adrese reģistrēta un kura veic darbību Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai Tukuma NVO biedrs.

4. Kopējais naudas balvu apjoms tiek apstiprināts ikgadējos Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos „Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu”. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti atbilstīgi pašvaldības budžeta apropriācijai gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros.

II. Mērķi un uzdevumi

5. Nolikuma mērķis ir katru gadu apbalvot tās Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedrus, kuri ar izcilu darbu, radošu iedvesmu un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada attīstību un atpazīstamību, veicinot vietējās sabiedrības iesaistīšanos novada atpazīstamības veidošanā, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā.

6. Uzdevumi:

6.1. atbalstīt Tukuma NVO un to biedru aktivitāti darbībā, kas veicina Tukuma novada iedzīvotāju vienotu rīcību novada labā,

6.2. veicināt Tukuma NVO sadarbību ar Tukuma novada pašvaldības iestādēm, sadarbības partneriem valstī un ārzemēs sabiedrībai nozīmīgu kopīgu mērķu sasniegšanā,

6.3. pateikties Tukuma NVO un to biedriem par personisko ieguldījumu nozīmīgu projektu vai pasākumu īstenošanā, veicinot Tukuma novada attīstību un atpazīstamību valstī un ārzemēs,

6.4. popularizēt sabiedrībā vērtības, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu un radošām aktivitātēm labdarības pasākumu īstenošanā un novada attīstībā.

III. Nominācijas

7. Naudas balvas piešķir šādās nominācijās:

7.1. „Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja darbība sabiedrības labā” – nominācijai izvirza pretendentus, kuri aktīvi darbojas biedrības biedru un sabiedrības interešu aizstāvībā pašvaldības un valsts mērogā un veltījuši savu personisko laiku un enerģiju aktivitātēs, kas veicina Tukuma novada izaugsmi un attīstību.

7.2. „Gada notikums” – nominācijai izvirza pretendentus, kuri īstenojuši konkrētu attīstības projektu novada administratīvajā teritorijā vai organizējuši sabiedriski nozīmīgu notikumu vai pasākumu.

7.3. „Novada cildinājums” – nominācijai izvirza pretendentus, kuri veicinājuši publicitāti par Tukuma novadu un tā atpazīstamību, devuši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā un izglītošanā.

7.4. „Radošā degsme” – nominācijai izvirza pretendentus, kuri radījuši un īstenojuši ideju, kas veicina sabiedrības radošumu un sniedz izpratni par lietderīgu ideju ilgtspēju.

7.5. „Izcilas sadarbības piemērs” – nominācijai izvirza pretendentus, kuri veicinājuši sadarbību starp dažādiem sabiedriskiem sektoriem novadā, valstī, ārzemēs; radījuši iedzīvotājos interesi par līdzdarbību NVO un veicinājuši izpratni par brīvprātīgo darbu Tukuma novada izaugsmei un attīstībai.

IV. Balvu piešķiršanas kārtība un apmērs

8. Ierosinājumus par naudas balvas piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Domes deputāti, iestāžu un komercsabiedrību vadītāji, Tukuma NVO, darba grupas, kā arī fizisku personu grupa (ne mazāk par piecām pilngadīgām personām), par pretendentu sniedzot šādas ziņas:

8.1. izvirzītās Tukuma NVO nosaukums vai Tukuma NVO biedra vārds un uzvārds, norādot attiecīgo Tukuma NVO, kuru šī persona pārstāv,

8.2. nominācijas nosaukums, kurā persona tiek izvirzīta,

8.3. apraksts par personas ieguldījumu atbilstīgi nolikuma 7.punktā minētajām nominācijām,

8.4. iesniedzējs pēc saviem ieskatiem var pievienot citus dokumentus par pretendentu (atsauksmes, fotomateriālus, masu mediju informāciju u.c.).

9. Ierosinājumi par naudas balvu jāiesniedz drukātā veidā Domē (Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101) un elektroniski uz e-pasta adresi: dome@tukums.lv līdz kārtējā gada 15.oktobrim ar norādi „Pieteikums Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedra apbalvošanai”.

10. Ierosinājumus izskata Domes Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisija (turpmāk – komisija). Ierosinājumu izskatīšanai komisija organizē sēdes, kurās ir tiesīga uzaicināt piedalīties apbalvojuma ierosinātājus vai attiecīgās nozares ekspertus.

11. Komisijas pienākums ir nodrošināt objektīvu pieteikto pretendentu izvērtēšanu.

Komisija ir tiesīga pieteikto pretendentu izvirzīt citā nominācijā.

12. Komisija sagatavo atzinumu par apbalvojuma piešķiršanu un iesniedz to apstiprināšanai Domē.

13. Maksimālais naudas balvas apjoms vienai personai vai Tukuma NVO var būt ne lielāks par vienu valstī noteikto minimālo mēneša algu pirms nodokļu nomaksas. Pretendents naudas balvu var saņemt tikai vienā nominācijā.

14. Naudas balvu saņēmēji tiek sumināti vienu reizi gadā Godināšanas ceremonijā – biedrību pasākumā.

15. Naudas balva tiek ieskaitīta saņēmēja – attiecīgās Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedra kontā trīs darba dienu laikā pēc Godināšanas ceremonijas – biedrību pasākuma norises.

16. Tukuma NVO pienākums ir pēc naudas balvas saņemšanas un līdzekļu izlietošanas iesniegt Domē noteiktā formā sagatavotu atskaiti par līdzekļu izlietojumu līdz ar dokumentāriem pierādījumiem par atskaitē sniegto ziņu patiesumu. Par 4.ceturksni atskaite iesniedzama ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20.decembrim.

17. Ja Tukuma NVO nav izlietojusi tai piešķirto un pārskaitīto naudas balvas finansējumu līdz kārtējā gada 20.decembrim, tad tā neizlietotos naudas līdzekļus atskaita atpakaļ Domes norēķinu kontā līdz kārtējā gada 30.decembrim.

18. Tukuma NVO biedram piešķirtā naudas balva tiek ieskaitīta balvas saņēmēja norādītajā kontā, ieturot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

V. Noslēguma jautājums 

19. Informācija par naudas balvu saņēmējiem tiek ievietota Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā Biedrības.


http://news.lv/Tukuma-laiks/2014/10/10/par-tukuma-novada-nevalstisko-organizaciju-un-biedru-apbalvosanu-ar-naudas-balvu

Komentāri (0)  |  2014-11-23 16:18  |  Skatīts: 873x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ